Editura Hargita Népe

Editura Hargita Népe

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare/Működési szabályzat

2. Structura organizatorică/Szervezeti felépítés

3. Bugetul de venituri şi cheltuieli/Költségvetés

4. Bilanţul contabil/Éves mérleg

5. Lista programelor/Program lista

6. Programul de funcţionare/Ügyfélfogadás:

Luni/Hétfő – Vineri/Péntek între orele 8.00 - 16.00

7. Numele şi prenumele persoanelor din conducere/Vezetőség

D-nul Tokos-Bethleni Pál – Manager/Menedzser

D-na Jakab-Lukács Judith – Contabil/Könyvelő

8. Date de contact ale instituţiei/Elérhetőség:

Editura Hargita Nepe

530102 Miercurea-Ciuc(Csíkszereda) Bld. Timişoarei(Temesvári sugárút) nr. 4.

Tel: 0266 372 633

E-mail: office@hargitanepe.ro

9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice

în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate: Împotriva refuzului prevăzut la art. 21, alin. 1 Legea nr. 544/2011, se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau instituţiei respective în tremne de 30 de zile de la luarea la cunoţtinţă de către persoana lezată. Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. În conformitate cu art. 22, alin 1 din lege, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la Art. 7 din Legea Nr. 544/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea instanţei de contencios – administrativ poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de apel rămâne definitivă şi irevocabilă.

10. Proiecte de hotarari