Editura Hargita Népe

Editura Hargita Népe

Editura Hargita Népe este o instituţie publică de cultură, având ca obiect de activitate editarea, redactarea, difuzarea diferitelor cărţi şi publicaţii periodice, al cotidianului „Hargita Népe”, precum şi organizarea de diferite manifestări socio-culturale şi ştiinţifice.

Editura are sediul în judeţul Harghita, municipiul Miercurea Ciuc, B-dul Timisoarei nr. 4

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Editura Hargita Népe a fost aprobat prin H.C.J.H 114/2009, modificat ulterior prin H.C.J.H 291/2011.

Editura Hargita Népe este o instituţie publică de cultură, care funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr . 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.

Conducerea instituţiei este asigurată de un manager prin încheierea unui contract de management, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea Editurii Hargita Népe, instituţie publică de cultură se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 118/2206 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Judetean Harghita

_______________________________________________________________________________________

ANUNȚ

Consiliul Județean Harghita organizează concurs de management pentru ocuparea funcției de manager al Editurii “Hargita Népe”

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr.5, județul Harghita. Candidații pot depune dosar de concurs în plic sigilat (nesemnat), Planul de management privind soluții concrete a rezultatelor preconizate, precum și estimarea resurselor și mijloacelor necesare îndeplinirii cerințelor stabilite prin caietul de obiective, pe suport de hârtie și în format electronic (pe memorie usb, în format pdf.) până la data de 19 martie 2018, ora 16:00 la Consiliul Județean Harghita, la Compartimentul resurse umane din cadrul Direcției generale management, sediul Consiliului Județean Harghita, camera 132. 1. Condiții de participare: Condiții generale: a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; b) are capacitate deplină de exerciţiu; c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei; d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management; e) întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate. Condiții specifice: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor - minim 3 ani; pregătire în management sau conform art.45, alin (1) și (2) din OUG nr.189/2008 obținerea acesteia în termen de un an de la semnarea contractului de management. 2. Dosarul de concurs va cuprinde: cerere de înscriere la concurs copia actului de identitate curriculum vitae, model european, conform H.G. nr. 1021/2004 copii ale diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări copia carnetului de muncă, sau după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției cazierul judiciar adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mai mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate Planul de management pe durată de 3 ani: 2018-2020, pentru Editura “Hargita Népe” Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs. Planul de management va fi elaborat de candidați fără a fi personalizat, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerințelor din caietul de obiective și a prevederilor legislației indicate în bibliografie, 15 pagini+anexe și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării și evoluției Editurii “Hargita Népe”, în perioada 2018-2020. Candidații pot solicita informații suplimentare necesare elaborării proiectului de management, în baza unei cereri motivate. 3.Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management și de soluționare a contestațiilor și Caietul de obiective pentru concursul de management organizat pentru Editura “Hargita Népe” au fost aprobate prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr.162/2018 și sunt afișate anexele Dispoziției pe site-ul Consiliul Județean Harghita (www.judetulharghita.ro). De asemenea, la solicitarea candidaților, Secretariatul comisiei de concurs pune la dispoziție, pe suport de hârtie sau în format electronic, Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management și Caietul de obiective la concursul de management organizat pentru Editura “Hargita Népe”. 4.Informații suplimentare se pot obține de la Consiliul Județean Harghita, Compartimentul resurse umane, cam.132, prin e-mailul hr@judetulharghita.ro sau telefon 0266-207700, int.1406/1408. Borboly Csaba președinte Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management și de soluționare a contestațiilor se poate se poate descărca aici. Caiet de obiective pentru pentru concursul de management se poate se poate descărca aici. Bibliografia și fișa postului se poate descărca aici: Bibliografie

_______________________________________________________________________________________

EDITURA HARGITA NÉPE organizează concurs, în baza HG 286/2011

EDITURA HARGITA NÉPE organizează concurs, în baza HG 286/2011, la sediul M-Ciuc din B-ul Timișoarei nr.4, județul Harghita în data de 25 iunie ora 12,00 proba scrisă, respectiv în data de 29 iunie ora 10,00 interviul, pentru ocuparea postului contractual - jumătate de normă la: Editura Hargita Népe  Consilier juridic Condiţii de participare: o studii universitare juridice de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată juridice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă o cunoştinţe de utilizare a calculatorului; o vechime în specialitatea studiilor necesare minimum 3 ani; o abilități excelente de comunicare, capacitate de a lucra independent, precizie. Înscrierile se fac până la data de 15 iunie 2018 (inclusiv) Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Editura Hargita Népe respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita:

http://judetulharghita.ro/recrutare.html.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau prin telefon la numărul 0366–100156.